Privacybeleid

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.poggio.be.

De website wordt uitgebaat door Poggio, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zammelenstraat 2, 3724 Vliermaal, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer RPR 0678.912.797.

Poggio draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Poggio uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Poggio draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website.
Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

 

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

Bij een informatie-aanvraag vraagt X u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoon
  • Adres 
  • FSMA-nummer
  • Uw vragen of opmerkingen

Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

3. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Poggio op de hierna vermelde contactgegevens.

4. Contactgegevens

Poggio is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Poggio contacteren op het volgende adres:

Zammelenstraat 2 3724 Vliermaal

0495 58 99 38

Poggio behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 09/10/2020.